Alte documente

– publicarea Registrului privind înregistrarea
refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum
obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

-publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor,
sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorităţii
deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive, numai în cazul celor cu
caracter normativ

-informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor
de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei
publice locale

– informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor
de acte administrative, cu caracter normativ

– publicarea minutelor în care se consemnează, în
rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică

– publicarea proceselor-verbale ale şedinţelor
autorităţii deliberative

– publicarea declaraţiilor de căsătorie

– publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit.
a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

– publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit.
a) – h) a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază de către
autorităţile administraţiei publice locale ca fiind oportună şi necesară