REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE  HOTĂRÂRI ALE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea solicitării prelungirii
scrisorii de garanție bancară pentru garantarea avansului contractat de Comuna Livezeni de la Fondul de
Garantare a Creditului Rural pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin AFIR
sub-măsura 7.2 – ,,SISTEM DE CANALIZARE APE UATE ÎN LOCALITATEA LIVEZENI,
COMUNA LIVEZENI, JUD.MUREȘ” aprobată prin HCL nr. 69/09.08.2017 cu modificările și completările ulterioare
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea plăţii cotizaţiei către Asociaţia „LEADER Valea Nirajului”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiții „Asfaltare strada Comorii din localitatea Livezeni”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general
actualizat pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare în comuna Livezeni, localitatea Ivănești,
județul Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum
și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Livezeni pentru perioada august – octombrie 2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 53/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii TIC pentru
administrația publică din Comuna Livezeni, județul Mureș” în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare
şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul Local, Operaţiunea I.1.2 Asigurarea infrastructurii
pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, componenta TIC – runda 2
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea delegării dreptului de a depune cererea de finanțare în cadrul PNRR
Pilonul VI ”Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi prin PNRR”, către UAT județul Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încetarea contractului nr. 171/R5AP din 12.05.2023 de închiriere a trupului de pășune în suprafață de 16
ha situat în localitatea Livezeni, aflat în proprietatea privată a comunei Livezeni, județul Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea ADI Ecolect Mureș de a încheia contracte de servicii în baza art. 14^2 din Legea serviciului de
salubrizare a localităților nr. 101 din 25 aprilie 2006 (**republicată**) cu modificările și completările ulterioare,
în vederea asigurării continuității activităților ce au făcut obiectul Contractului reziliat de
delegare nr. 1676 din 21.06.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei Livezeni pe anul 2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statutului Asociației ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea retragerii Județului Mureș din Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Livezeni pentru perioada mai – iulie 2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat
pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare în comuna Livezeni, localitatea Ivănești,
județul Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli
finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind preluarea rețelei apei potabile aferente unor străzi din domeniul public al Comunei Livezeni și predarea
prin gestiune directă în operarea Companiei Aquaserv SA – Tg. Mureş
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind menținerea Comunei Livezeni în parteneriatul „Asociația LEADER Valea Nirajului”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 840.000 lei, în conformitate cu prevederile
art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri
fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a acordurilor-cadru
pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al Uniunii Europene
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Comunei Livezeni pe anul 2023, în conformitate cu H.C.L.
nr. 21 din 16 martie 2023 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul local
al comunei Livezeni pentru activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000,
cu modificările și completările ulterioare
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind participarea Comunei Livezeni în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, conform
Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 864 din 30 martie 2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII PRIMĂRIEI DIN COMUNA LIVEZENI, JUDEȚUL MUREȘ”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Livezeni de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rezilierea contractului nr. 195/25.04.2019 de închiriere a pășunii proprietatea privată a comunei
Livezeni, județul Mureș și aprobarea închirierii prin încredințare directă a suprafeței de 16 ha pășune
aflată în proprietatea privată a comunei Livezeni, județul Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a
Devizului general pentru obiectivul de investiții „Asfaltare strada Comorii din localitatea Livezeni”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor măsuri urbanistice la nivelul UAT Livezeni, județul Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea retragerii comunei Hodac, județul Mureș din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUA INVEST MUREŞ”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea aderării comunei Sântana de Mureș din judeţul Mureș la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației de 13,8 % pentru anul 2024
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea ADI Ecolect Mureș de a încheia contracte de servicii în baza art. 14^2 din Legea serviciului de
salubrizare a localităților nr. 101 din 25 aprilie 2006 (**republicată**) cu modificările și completările ulterioare,
în vederea asigurării continuității activităților ce au făcut obiectul Contractului reziliat de delegare nr. 1676 din 21.06.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziției directe a serviciului de salubrizare stradală în comuna Livezeni, județul Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la HCL nr. 24 din 16 martie 2023 privind avizarea Documentației de delegare temporară
– până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activității de colectare separată şi
transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie
şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, componente ale Serviciului de Salubrizare al Județului Mureș din
cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș),
aferentă zonei 2 Târgu Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Livezeni, județul Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului „Dotare parcuri, terenuri de joacă în Comuna Livezeni” finanţat P.N.D.R. Leader
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă,
a gestiunii activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind
din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, componente ale Serviciului de
Salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide
din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferentă zonei 2 Târgu Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activității de colectare separată şi transport separat al
deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracţii colectate separat, componente ale Serviciului de Salubrizare al Județului Mureș din cadrul
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș),
aferentă zonei 2 Târgu Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul local al comunei Livezeni pentru
activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului nr.
69/2000, cu modificările și completările ulterioare
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – Reglementare zonă aferentă Clinicii Hiperbara”,
amplasament în loc. Livezeni, nr. 313, inițiat de către SC TOTAL HOME CONCEPT SRL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea solicitării prelungirii
scrisorii de garanție bancară pentru garantarea avansului contractat de Comuna Livezeni de la Fondul
de Garantare a Creditului Rural pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin AFIR
sub-măsura 7.2 – ,,SISTEM DE CANALIZARE APE UATE ÎN LOCALITATEA LIVEZENI,
COMUNA LIVEZENI, JUD.MUREȘ” aprobată prin HCL nr. 69/09.08.2017 cu modificările și completările ulterioare.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Livezeni, pentru anul şcolar 2023-2024
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Comuna Livezeni în Adunarea Generală a Asociaților
Asociației ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”, în vederea aprobării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană
(SIDU) a Municipiului Târgu Mureș în context metropolitan – Orizont 2030
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Comuna Livezeni în Adunarea Generală a Asociaților
Asociației ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”, în vederea aprobării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă
(PMUD) al Municipiului Târgu Mureș – Orizont 2030
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea performanțelor
profesionale individuale ale secretarului general al comunei Livezeni, județul Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea modului de trecere a terenurilor proprietate privată, cu destinația de drum, în proprietatea publică
a comunei Livezeni
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2023 la nivelul comunei Livezeni, județul Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Livezeni, județul Mureș pentru anul 2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind înființarea și delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Livezeni
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Livezeni nr. 70 din 18 decembrie 2019 privind unele măsuri în dezvoltarea rețelei de drumuri de interes local – UAT Livezeni
județul Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Livezeni pentru perioada februarie – aprilie 2023

 

IANUARIE 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizării demersurilor legale de asigurare a continuității serviciului de colectare şi transport a deșeurilor
municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș
– zona 2 Tg. Mureș în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3)
din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice pentru comuna Livezeni din zona 2 Târgu Mureş
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023 în comuna Livezeni, judeţul Mureş și modificarea
Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Livezeni, județul Mureș

 

DECEMBRIE 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabili persoane fizice și juridice pentru
anul fiscal 2023 la nivelul comunei Livezeni, județul Mureș
T A B L O U L
cuprinzând valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale care constă într-o anumită sumă în lei
sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se
fac venit la bugetul local comunei Livezeni, care se indexează în limitele și în
condițiile art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Livezeni de venituri şi cheltuieli pe
trimestrul III al anului 2022
CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI TRIM.3
Anexa nr. 2 la HCL nr. 69/21.12.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind utilizarea excedentului anual al instituţiei pentru acoperirea golului de casă în anul 2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului „Sistem de canalizare în localitatea Sânișor și Poienița, comuna Livezeni, jud. Mureș”
prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C1-Managementul apei, Investiția I1 –
Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți,
prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene
Descrierea sumară a investiției
„Sistem de canalizare în localitatea Sânișor și Poienița, comuna Livezeni, jud. Mureș”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici
pentru investiția „Sistem de canalizare în localitatea Sânișor și Poienița, comuna Livezeni, jud. Mureș”
Indicatorii tehnico-economici pentru investiția
„Sistem de canalizare în localitatea Sânișor și Poienița, comuna Livezeni, jud. Mureș”

 

NOIEMBRIE 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare în vederea implementării proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi
transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare
al judeţului Mureş, nr. 1676 din 21.06.2022, zona 2 Tg. Mureș, judeţul Mureş
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea aderării comunei Papiu Ilarian din judeţul Mureș la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Livezeni pentru perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind participarea în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, finanțat prin
Administrația Fondului pentru Mediu pentru obiectivul „Piste dedicate circulației
de biciclete în comuna Livezeni, județul Mureș”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea aderării orașului Sângeorgiu de Pădure din judeţul Mureș la Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020,
Zona LUDUȘ-GREBENISU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni,
UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie

 

OCTOMBRIE 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii TIC
pentru administrația publică din Comuna Livezeni, județul Mureș”
în vederea finanţării prin Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă,
Componenta C10 – Fondul Local, Operaţiunea I.
1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, componenta TIC – runda 2
PROIECT HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 57 din
24 noiembrie 2021 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare locală al comunei Livezeni pentru perioada 2021-2027
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorii cotizației aferente anului 2023 a Comunei Livezeni către „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Târgu Mureș”

 

 

SEPTEMBRIE 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș pentru
finanțarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide menajere și similare în
județul Mureș și a nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, în comuna Livezeni, județul Mureș
REGULAMENT
DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN JUDEȚUL MUREȘ
PENTRU FINANȚAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR SOLIDE
MENAJERE ȘI SIMILARE ÎN JUDEȚUL MUREȘ
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiții „Construire capelă mortuară Ivănești, comuna Livezeni, jud. Mureș”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea DALI și a indicatorilor tehnico-economice ai investiției
„Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Livezeni, județul Mureș – str. Capelei și str. Speranței”

 

AUGUST 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Livezeni pentru perioada august – octombrie 2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la „Construire trei case și anexă”,
în Sat Livezeni, Comuna Livezeni, str. Bisericii, nr. 31, jud. Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant și unui membru supleant ai Consiliului Local al comunei Livezeni,
în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor
vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar
de stat din județul Mureș, sesiunea iunie – octombrie 2022

 

IULIE 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea aderării Comunelor Bălăușeri, Glodeni, Gornești și Mădăraș
la Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”
Statutul Asociaţiei „Zona Metropolitană Târgu Mureş”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statutului Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atestarea apartenenței la domeniul public și acordul înscrierii provizorii în Cartea Funciară a dreptului
de proprietate asupra unor imobile, în favoarea Comunei Livezeni
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acceptarea declarației de renunțare privind imobilul – teren intravilan, identificat în CF nr. 50930 Livezeni
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr. 7 a Hotărârii Consiliului Local al comunei Livezeni nr. 60 din 22.12.2021,
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabili persoane
fizice și juridice pentru anul fiscal 2022 la nivelul comunei Livezeni, județul Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2022

 

IUNIE 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020,
Zona VALEA NIRAJULUI. UAT Crăciunești, UAT Acățari, UAT Bereni, UAT Măgherani ”
STATUTUL
Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public
”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Târgu Mureș”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind asocierea Comunei Livezeni, prin Consiliul Local al Comunei Livezeni, în calitate de membru fondator,
cu Consiliile Locale ale Municipiul Târgu Mureș și Comunelor Cristești, Corunca, Sângeorgiu de Mureș,
Sântana de Mureș, Sâncraiu de Mureș și Pănet, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Târgu Mureș”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
potabilă și apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020, Zona LUDUȘ-MIHEȘU DE CÂMPIE. UAT Luduș,
UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind asocierea Comunei Livezeni, prin Consiliul Local al Comunei Livezeni, în calitate de membru fondator,
cu Consiliile Locale ale Municipiul Târgu Mureș și Comunelor Cristești, Corunca,
Sângeorgiu de Mureș, Sântana de Mureș, Sâncraiu de Mureș și Pănet,
în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Târgu Mureș”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acceptarea declarației de renunțare privind imobilele – terenuri intravilan, identificate în
CF nr. 55856 și nr. 55743 Livezeni
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul
„Creşterea eficienţei energetice a clădirii Primăriei din Comuna Livezeni și instalarea unei stații de încărcare
pentru vehicule electrice” în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă,
Componenta C10 – Fondul Local, Operaţiunea I.3.Reabilitarea moderată a clădirilor publice
pentru a îmbunătăți serviciile publice
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind validarea Dispoziției Primarului comunei Livezeni nr. 73 din 11 mai 2022 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Livezeni nr. 2 din 20.01.2022 privind luarea unor
măsuri în legătură cu Decizia nr. 52/29.11.2016 emisă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Livezeni nr. 19 din 21.04.2022, privind predarea
către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de
Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării
obiectivului de investiții „Bazin de înot, str. Sportivilor, nr. 1A, sat Ivănești, comuna Livezeni, județul Mureș”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al comunei Livezeni nr. 31 din 09.06.2021,
privind predarea în gestiune directă a unor bunuri din domeniul public al COMUNEI LIVEZENI, JUDEȚUL MUREȘ
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de administrare și funcționare a Capelei mortuare din satul
Poienița, comuna Livezeni și a taxelor pentru utilizarea acesteia

MAI 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport în comun nepoluante și stații de încărcare”,
și a cheltuielilor aferente proiectului, precum și a participării Comunei Livezeni, județul Mureș, în parteneriat,
la programul de finanțare în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență,
Componenta C10 – Fondul local, Investiția I.1. Mobilitatea urbană durabilă,
Subcategoria I.1.1. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public
(achiziția de vehicule nepoluante) și a acordului de parteneriat
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Livezeni
pe o perioadă de cel mult 3 luni
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Livezeni de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Livezeni de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I al anului 2022
PROCEDURA
privind acordarea înlesnirii la plată sub forma eșalonării la plată a obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local
de către persoanele fizice și juridice
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea înlesnirii la plată sub forma eșalonării la plată a obligațiilor fiscale restante datorate
bugetului local de către persoanele fizice și juridice
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei Livezeni pe anul 2021

APRILIE 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației de 5,1 % pentru anul 2023
T A B L O U L
cuprinzând valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale care constă într-o anumită
sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor
care se fac venit la bugetul local comunei Livezeni, care se indexează în limitele și în condițiile art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de
Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului
de investiții „Bazin de înot, str. Sportivilor, nr. 1A, sat Ivănești, comuna Livezeni, județul Mureș”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren intravilan situat în comuna Livezeni, județul Mureș,
identificat prin nr. cad. 55812, înscris în CF nr. 55812 Livezeni
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2022

MARTIE 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de
Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții „Proiect tip – Construire creșă mică, sat Livezeni, comuna Livezeni, județul Mureș”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţie „Construire capelă mortuară în satul Poienița, comuna Livezeni”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 39 din 3 septembrie 2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economice ai investiției „Modernizarea infrastructurii rutiere în
comuna Livezeni, județul Mureș – str. Capelei și str. Speranței”

FEBRUARIE 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant și unui membru supleant ai Consiliului Local al comunei Livezeni,
în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante
de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș,
sesiunea ianuarie – aprilie 2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economice ai investiției „Modernizarea infrastructurii rutiere
în comuna Livezeni, județul Mureș”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Livezeni, județul Mureș pentru anul 2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor măsuri privind aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat cu modificările şi completările ulterioare
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 60 din 22.12.2021, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabili
persoane fizice și juridice pentru anul fiscal 2022 la nivelul comunei Livezeni, județul Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Livezeni
pe o perioadă de cel mult 3 luni

IANUARIE 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind preluarea rețelei apei potabile aferente unor străzi din domeniul public al Comunei Livezeni, județul Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind validarea Dispoziției Primarului nr. 1/04.01.2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare
a bugetului local al comunei Livezeni, înregistrat la sfârșitul anului 2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind predarea în gestiune directă a unor bunuri din domeniul public al comunei Livezeni, județul Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acceptarea declarației de renunțare privind imobilul – teren intravilan cu destinația drum, identificat în
CF nr. 54413 Livezeni
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind luarea unor măsuri în legătură cu Decizia nr. 52/29.11.2016 emisă de Curtea de Conturi a României
– Camera de Conturi Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Livezeni, pentru anul şcolar 2022-2023

DECEMBRIE 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului
pentru conviețuirea socială, sănătatea populației și protecția mediului la nivelul comunei Livezeni, județul Mureș
REGULAMENT
PENTRU CONVIEȚUIREA SOCIALĂ, SĂNĂTATEA POPULAȚIEI ȘI PROTECȚIA MEDIULUI LA
NIVELUL COMUNEI LIVEZENI, JUDEȚUL MUREȘ
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabili persoane fizice și juridice pentru anul
fiscal 2022 la nivelul comunei Livezeni, județul Mureș
T A B L O U L
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează,
după caz, de către Consiliul Local al Comunei Livezeni
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al comunei Livezeni-județul Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind utilizarea excedentului anual al instituţiei pentru acoperirea golului de casă în anul 2022

NOIEMBRIE 2021

PROIECT HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare locală al comunei Livezeni pentru perioada 2021-2027
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Livezeni pe o perioadă de cel mult 3 luni
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”
ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului „Dotare utilaj multifuncţional – tractor Zetor – cu remorcă” finanţat PNDR Leader
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al comunei Livezeni, județul Mureș

OCTOMBRIE 2021

PROIECT HOTĂRÂRE din 27.09.2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA
„ LIVEZENI, JUDETUL MURES” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
PROIECT HOTĂRÂRE din 27.09.2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții
“SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA LIVEZENI, LOCALITATEA IVĂNEȘTI, JUDETUL MURES” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al comunei Livezeni-județul Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economice la obiectivul de investiții
„Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Livezeni, județul Mureș”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru actualizarea devizului general, aprobat prin HCL nr. 11/19.02.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economice la obiectivul de investiții
„Sistem de canalizare în localitățile Poienița, Ivănești și Sânișor din comuna Livezeni, județul Mureș”
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind unele măsuri urbanistice al UAT Livezeni, județul Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de tip V1 al comunei Livezeni, județul Mureș
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Livezeni în comisiile de evaluare a probei
de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct
din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea 2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Livezeni în Consiliul de Administrație al Unității
de Învățământ Școala Gimnazială ,,Benedek Elek,, Livezeni județul Mureș